Vốn cổ phần có quyền biểu quyết là gì?

Thích 213 Bình luận 0
69 đánh giá

Vốn cổ phần có quyền biểu quyết là một khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, chỉ định quyền của cổ đông sở hữu cổ phần trong việc tham gia vào quyết định và điều hành của công ty. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích khái niệm vốn cổ phần có quyền biểu quyết, giải thích vai trò của nó trong việc quản lý công ty, và cung cấp một số ví dụ về các quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Khái niệm vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Khoản 33, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

“33. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông”.

Vốn cổ phần là số tiền hoặc giá trị tài sản mà cổ đông đóng góp vào công ty. Nó được phân chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần, mỗi phần biểu thị một phần trăm của vốn cổ phần. Các cổ đông sở hữu cổ phần được quyền tham gia vào quyết định và điều hành của công ty thông qua quyền biểu quyết.

Quyền biểu quyết là quyền của cổ đông sở hữu cổ phần để tham gia vào các cuộc họp cổ đông của công ty, bỏ phiếu cho các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty, chẳng hạn như bỏ phiếu cho bản phân phối lợi nhuận, bầu ra các thành viên của hội đồng quản trị và giám đốc, và quyết định về các chính sách quản lý và chiến lược kinh doanh.

Tùy thuộc vào loại cổ phần, quyền biểu quyết có thể khác nhau. Ví dụ, một số loại cổ phần có quyền biểu quyết đặc biệt, cho phép cổ đông có quyền biểu quyết cao hơn để quyết định về một số vấn đề quan trọng của công ty.

Vai trò của vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vốn cổ phần có quyền biểu quyết là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quản lý công ty. Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có thể ảnh hưởng đến các quyết định của công ty, chẳng hạn như việc chọn ra các nhà quản lý, quyết định về chiến lược kinh doanh, bản phân phối lợi nhuận, và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty.

Trong một công ty, quyền biểu quyết thường được phân bổ dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Nếu một cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn so với các cổ đông khác, thì họ sẽ có quyền biểu quyết nhiều hơn và có ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định của công ty. Điều này có thể dẫn đến sự bất đồng quan điểm và tranh cãi giữa các cổ đông.

Vốn cổ phần có quyền biểu quyết cũng ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của công ty. Nếu các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiểm soát công ty, thì giá trị cổ phiếu của công ty có thể tăng lên do các nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng quản lý và tăng trưởng của công ty.

Vốn cổ phần có quyền biểu quyết là gì?

Ví dụ về quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết

 1. Bỏ phiếu cho thành viên của hội đồng quản trị và giám đốc: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có thể bỏ phiếu để bầu ra các thành viên của hội đồng quản trị và giám đốc. Thành viên của hội đồng quản trị và giám đốc có trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của công ty, và quyền biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có thể ảnh hưởng đến việc chọn lựa và tăng cường nhân sự của công ty.
 2. Quyết định về chính sách kinh doanh: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tham gia vào việc quyết định về chiến lược kinh doanh của công ty, bao gồm cả việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực mới, hoặc giảm thiểu các hoạt động không hiệu quả.
 3. Quyết định về bản phân phối lợi nhuận: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quền biểu quyết có quyền tham gia vào quyết định về bản phân phối lợi nhuận của công ty. Điều này bao gồm việc quyết định về tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa các cổ đông và tỷ lệ tái đầu tư vào hoạt động của công ty.
 4. Thay đổi quy chế hoạt động của công ty: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tham gia vào việc thay đổi quy chế hoạt động của công ty, bao gồm cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh, quy chế quản lý và hoạt động của công ty.
 5. Tham gia các cuộc họp và đưa ra ý kiến: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tham gia vào các cuộc họp của công ty và đưa ra ý kiến về các quyết định quan trọng của công ty.
 6. Những điểm cần lưu ý về quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 
 • Quyền biểu quyết không phải là tất cả: Trong một số trường hợp, một cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có thể bị hạn chế quyền biểu quyết vì một số lý do, chẳng hạn như vi phạm các quy định pháp luật hoặc các quy định của công ty.
 • Đưa ra quyết định cần thận trọng: Các quyết định quan trọng của công ty, bao gồm cả quyết định về chiến lược kinh doanh và bản phân phối lợi nhuận, cần được đưa ra cẩn thận và xem xét kỹ lưỡng, vì quyết định sai có thể gây tổn thất lớn cho công ty và các cổ đông.
 • Bất đồng quan điểm có thể xảy ra: Với quyền biểu quyết của mình, các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có thể có quan điểm khác nhau về cách điều hành và quản lý công ty, điều này có thể dẫn đến các cuộc tranh luận và tranh chấp giữa các cổ đông.
 • Không có quyền kiểm soát tuyệt đối: Mặc dù cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tham gia vào quyết định của công ty, nhưng họ không có quyền kiểm soát tuyệt đối hoạt động của công ty. Việc kiểm soát hoạt động của công ty được phân chia giữa các cổ đông và Ban quản trị.
 • Thời hạn và số lượng cổ phần có thể ảnh hưởng đến quyền biểu quyết: Thời hạn sở hữu và số lượng cổ phần sở hữu có thể ảnh hưởng đến quyền biểu quyết của cổ đông. Một số công ty có thể thiết lập các điều kiện và giới hạn về quyền biểu quyết của cổ đông, bao gồm cả thời hạn sở hữu tối thiểu trước khi có quyền biểu quyết.

Kết luận

Vốn cổ phần có quyền biểu quyết là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp. Quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có ảnh hưởng lớn đến quyết định của công ty và việc hoạt động của công ty. Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tham gia vào các quyết định quan trọng của công ty, bao gồm cả việc quyết định về chiến lược kinh doanh và bản phân phối lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, cũng có những điểm cần lưu ý khi tham gia vào quyền biểu quyết, bao gồm những hạn chế và giới hạn về quyền biểu quyết, cũng như sự bất đồng quan điểm giữa các cổ đông. Việc hiểu rõ về quyền biểu quyết và vai trò của nó trong hoạt động của công ty là cần thiết để các cổ đông có thể tham gia vào quyết định một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

 

Ảnh: Minh họa (nguồn Pexels)

Bình luận